วารสารภาษาปริทัศน์

ชื่อวารสาร: วารสารภาษาปริทัศน์ Print ISSN: 2286-9972 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 21 ธ.ค. 2564 วารสารภาษาปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการด้านการเรียนการสอน และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้รับการจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ระดับ 2 ซึ่งบทความทุกเรื่องผ่านการการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ อย่างน้อย 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อของกันและกัน (double-blind review)มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 2.เผยแพร่ความเคลื่อนไหวภายในแวดวงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างครู อาจารย์ นักวิจัยภาษาอังกฤษในสถาบันต่างๆ 3.ส่งเสริมให้อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอผลงานทางวิชาการ และมีส่วนร่วมในด้านการเผยแพร่วิชาการ และให้บริการแก่สังคม กำหนดออกปีละ 1 ฉบับ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารภาษาปริทัศน์ วารสารภาษาปริทัศน์

วารสารภาษาปริทัศน์ Read More »