ชื่อวารสาร: วารสารภาษาและวัฒนธรรม: Journal of Language and Culture Print ISSN: 0125-6424 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 16 ต.ค. 2562 วารสารภาษาและวัฒนธรรม เป็นวารสารวิชาการในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เป็นต้นมา มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ เดือนมิถุนายนและธันวาคมวารสารฯ,เพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารภาษาและวัฒนธรรม เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีความยาวตั้งแต่ 15-25 หน้ากระดาษเอ 4 มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเอกสารอ้างอิง และไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน โดยท่านสามารถดูคำแนะนำสำหรับผู้เขียน Description: Journal of Language and Culture is a Humanities and Social Sciences journal published twice annually, […]

วารสารภาษาและวัฒนธรรม Read More »