วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Print ISSN: 0125-2690 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียด: วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์  นี้ผ่านการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งกรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพบทความ เพื่อให้วารสารเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการเปิดพื้นที่เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขาภาษา วรรณคดี ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อ่านวารสารฉบับออนไลน์ คลิกที่:  วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Link to TCI : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mpjh/index/ วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์

วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Read More »