วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ Print ISSN: 0859-3485 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 28 ธ.ค. 2564 วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการจัดพิมพ์วารสารนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ Read More »