ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ : Humanities and Social Sciences Print E- ISSN: 2697-5688  TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือบทความจากงานวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นทางวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ที่จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ (มกราคม-เมษายน; พฤษภาคม-สิงหาคม; กันยายน-ธันวาคม) ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making […]

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ Read More »