วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Print ISSN: 2408-1205 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 11 ม.ค. 2564 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารที่เกี่ยวข้องด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาอื่นๆ สาระในวารสาารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความวิจัย ที่เป็นการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำบล หมู่บ้านหรือชุมชน ซึ่งแต่ละฉบับอาจมีเนื้อหาดังกล่าวหลากหลายที่แตกต่างกันไป จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ มกราคม-มิถุนายน กรกฎาคม-ธันวาคม Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Print ISSN: 2465-549X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 8 ม.ค. 2564 วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นวารสารที่เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจจะนำผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการนำมาเผยแพร่ ซึ่งวารสารดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำมาตั้งแต่ปี 2560    ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เรียบร้อยแล้ว โดยรับตีพิมพ์บทความในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Print ISSN: 2228-8244 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด แนะนำวารสาร 7 ม.ค. 2564 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article)  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Print ISSN: 2630-0516 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รายละเอียด แนะนำวารสาร 6 ม.ค. 2564 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิชาการขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ องค์ความรู้ ผลจากการค้นคว้า วิจัยแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. เพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Print E-ISSN: 2672-9202 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยธนบุรี รายละเอียด แนะนำวารสาร 5 ม.ค. 2564 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี มีวัตถุประสงค์ 1. To publish academic articles and research articles in the humanities and social sciences in the fields of business administration, business computer, tourism, accounting, education, arts and culture, law and public administration for teachers, personnel

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Print ISSN: 2408-1256 TCI: none สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รายละเอียด แนะนำวารสาร 4 ม.ค. 2564 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University) เป็นวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการและผลงานวิจัยในสาขาศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ พัฒนาสังคม และสหวิทยาการทางด้านสังคมศาสตร์ มีวาระการออกเป็นราย 6 เดือน โดยออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน  ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม ทั้งนี้บทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ Print ISSN: 2408-1671 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รายละเอียด แนะนำวารสาร 29 ธ.ค. 2564 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณค่า แก่ผู้ที่สนใจและเป็นสื่อกลางรายงานความก้าวหน้าผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกปีละอย่างน้อย 1 เล่ม ในช่วงเดือนธันวาคม Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Print ISSN: 2651-2459 สำนักพิมพ์: หจก.กาฬสินธุ์การพิมพ์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 3 ก.ย. 2563  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย  (Research articles)  บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์  (Review articles)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความดังกล่าวในสาขา ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และสาขาที่เกี่ยวข้อง  เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด   เทคนิค   และการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้น   ตลอดจนเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยวารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ ฉบับตีพิมพ์ (ISSN 2651-2459) ได้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 และฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (ISSN 2651-2467) ได้เริ่มเผยแพร่เมื่อ พ.ศ.2556 กำหนดออกเผยแพร่เป็นราย 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม Read More »

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Print ISSN: 1906-1048 สำนักพิมพ์:  สำนักงานกองบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รายละเอียด แนะนำวารสาร 25 ส.ค. 2563 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์วารสารวิชาการระดับชาติที่เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ (Article) สารนิพนธ์ต้นฉบับหรือบทความงานวิจัย (Research Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) วิจารณ์หนังสือ (Book Review) และจดหมายถึงบรรณาธิการ (Letters to the Editor) มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องจัดเตรียมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ และผ่านการพิจารณาคุณค่าจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Link to ThaiJo : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: Humanities and Social Sciences Journal, Ubon Ratchathani Rajabhat University Print ISSN: 2229-0141 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 17 ต.ค. 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงานที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารจะต้องมีสาระน่าสนใจ  เป็นงานที่ทบทวนความรู้เดิม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย รวมทั้งข้อคิดเห็นทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ กำหนดพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก หรือ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี: Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Sciences Print ISSN: 2286-7139 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 16 ต.ค. 2562 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน:

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์: Journal of Humanities and Social Sciences Surin Rajabhat University Print ISSN: 1905-551x TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 16 ต.ค. 2562 วารสารมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกของปัญหาให้แก่สังคม Description: The journal has a policy to promote

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Read More »