วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Print ISSN: 2286-7457 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รายละเอียด แนะนำวารสาร 22 ธ.ค. 2564 วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ตลอดจนอาจารย์และนักวิชาการได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนผลงานการวิจัยในสาขา มนุษยศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบัณฑิตศึกษาต่อไปวารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา รับพิจารณาตีพิมพ์บทความที่นำเสนอเป็นภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ที่พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม อาทิ ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน จากสาขาวิชาต่าง ๆ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal : วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง Read More »