วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อวารสาร: วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Print ISSN: 0859-869X TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายละเอียด แนะนำวารสาร 12 ม.ค. 2564 วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยังคงเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง วารสารฉบับนี้นำเสนอผลงานที่น่าสนใจในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ประติมากรรมร่วมสมัย การออกแบบงานศิลป์ การรำถวายมือ  หนังตลุง ดนตรีกะเหรี่ยง ด้านการศึกษา เช่น การสังเคราะห์งานวิจัย และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดแบบต่างๆ  บทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองด้วยความพิถีพิถัน ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาอย่างถี่ถ้วน  ทั้งนี้เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์นั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์จะได้รับการยอมรับโดยมีนักวิชาการส่งผลงานเพื่อขอรับการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง แต่กองบรรณาธิการ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของวารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สำคัญในเผยแพร่บทความต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งหากนักวิชาการท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าของตนเองสู่วงวิชาการ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี […]

วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Read More »