วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ชื่อวารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Print E-ISSN: 2651-2009 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รายละเอียด แนะนำวารสาร 15 ม.ค. 2564 วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด หรือ Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus  ISSN : 2651-2009 (Online) is An Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus. The main objectives of the journal 1)To promote and publicize […]

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด Read More »