วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์

ชื่อวารสาร: วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ Print ISSN: 2465-4094 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยรังสิต รายละเอียด แนะนำวารสาร 27 ม.ค. 2564 วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) ที่เผยแพร่ความรู้จากงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านธุรกิจและสังคมศาสตร์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ดำเนินการจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย และเพื่อเป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับชาติหรือระดับสากลและเสริมสร้างศักยภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการเผยแพร่วารสารดังกล่าวทางเว็บไซต์ https://rsujournals.rsu.ac.th/index.php/jrgbs  มหาวิทยาลัยรังสิต Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์

วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ Read More »