วารสารรังสิตสารสนเทศ

ชื่อวารสาร: วารสารรังสิตสารสนเทศ Print ISSN: 0859-1814 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต  รายละเอียด แนะนำวารสาร 28 ม.ค. 2564 วารสารรังสิตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยโดยมุ่งเน้นบริการวิชาการแก่สังคม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์  การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสารรังสิตสารสนเทศ วารสารรังสิตสารสนเทศ

วารสารรังสิตสารสนเทศ Read More »