วารสารรังสีเทคนิค

ชื่อวารสาร: วารสารรังสีเทคนิค Print ISSN: 0857-1422 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย รายละเอียด:  วารสารรังสีเทคนิค เป็นวารสารวิชาการของสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเปิดโอกาสให้บุคลากรรังสีเทคนิค นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์เสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ บทความที่น่าสนใจ บทความปริทัศน์ และเทคโนโลยีทางด้านรังสีเทคนิค วิทยาศาสตร์รังสี ฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการรังสีเทคนิค วงการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้สนใจทั่วไป วารสารรังสีเทคนิคกำหนดออกจำนวน 1 ฉบับต่อปี ในเดือนมกราคม – เดือนธันวาคม อ่านวารสารฉบับออนไลน์ คลิกที่ :  วารสารรังสีเทคนิค Link to TCI : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjrt วารสารรังสีเทคนิค

วารสารรังสีเทคนิค Read More »