วารสารรัชต์ภาคย์

ชื่อวารสาร: วารสารรัชต์ภาคย์: Rajapark Journal Print ISSN: 1905-2243 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันรัชต์ภาคย์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ต.ค. 2562 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน, เพื่อนำเสนอและพัฒนาศักยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าและบทความทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก, เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ Description: To publication quality academic papers are for students and researchers both inside and outside the institution. To present develop potential and quality academic papers, research and academic articles of the internal […]

วารสารรัชต์ภาคย์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารรัชต์ภาคย์: Rajapark Journal Print ISSN: 1905-2243 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันรัชต์ภาคย์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ต.ค. 2562 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถาบัน, เพื่อนำเสนอและพัฒนาศักยภาพและผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าและบทความทางวิชาการของคณาจารย์ และนักวิชาการภายนอก, เพื่อให้บริการทางสังคมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ Description: To publication quality academic papers are for students and researchers both inside and outside the institution. To present develop potential and quality academic papers, research and academic articles of the internal

วารสารรัชต์ภาคย์ Read More »