ชื่อวารสาร: วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: Kasetsart University Political Science Review Journal (KUPSRJ) Print ISSN: 2286-7244 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ต.ค. 256 เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย, เพื่อเป็นสื่อส่งเสริมการสร้างความรู้และองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง, เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่ใช้นำเสนอผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Kasetsart University Political Science Review Journal (KUPSRJ) […]

วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Read More »