ชื่อวารสาร: วารสารร่มพฤกษ์: ROMPHRUEK JOURNAL Print ISSN: 0125-7609 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกริก โดย ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิต รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 ก.ย. 2562 วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพร่ผลงานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้ความสำคัญกับศาสตร์ทางด้าน การบริหารการจัดการ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ และศิลปะศาสตร์ Description: Romphruek Journal, produced by Krirk University is an academic journal supporting the dissemination of knowledge in humanitie and social sciences  . Our particular areas of interest are […]

วารสารร่มพฤกษ์ Read More »