วารสารวิจัยวัฒนธรรม

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยวัฒนธรรม Print ISSN: 2630-0338 สำนักพิมพ์: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ รายละเอียด แนะนำวารสาร 2 ก.ย. 2563 วารสารวิจัยวัฒนธรรม เป็นวารสารของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับวัฒนธรรม และเป็นสื่อกลางแห่งการเรียนรู้ของผู้ที่สนใจ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการเผยแพร่งานวิจัยแก่สังคม กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ Link to Journal : วารสารวิจัยวัฒนธรรม Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.2562) – ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ม.ค.-มิ.ย.2562) Row Call Number Heading 1  วารสาร 300 วารสารวิจัยวัฒนธรรม วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร 300 […]

วารสารวิจัยวัฒนธรรม Read More »