ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยสังคม: Journal of Social Research Print ISSN: 0857-9180 TCI: กลุ่มที่ 3 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 30 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยสังคมเป็นวารสารวิจัยรายครึ่งปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคม เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจ มีกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม Description: This journal provides immediate open access to its content on […]

วารสารวิจัยสังคม Read More »