ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี: UBRU Journal for Public Health Research, Ubon Ratchathani Rajabhat University Print ISSN: 2286-7228 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี รายละเอียด: แนะนำวารสาร 30 ต.ค. 2562 วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใช้ระบบ ThaiJO เป็นระบบการจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการในรูปแบบวารสารออนไลน์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) โดยใช้ platform ของระบบ Open Journal System,(OJS) ที่ศูนย์ดัชนี การอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center: TCI) นำมาติดตั้งเพื่อให้บริการกับวารสารวิชาการไทย รูปแบบของการใช้งาน ThaiJO เป็นระบบ web-based application Description: – […]

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Read More »