ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University Print ISSN: 1906-1641 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 พ.ย. 2562 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวารสารที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การท่องเที่ยว การศึกษา บริหารการศึกษาและหลักสูตรและการสอน Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University […]

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Read More »