วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

ชื่อวารสาร: วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง: Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS) Print ISSN: 1905-2022 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: Faculty of Architecture and Planning Thammasat University รายละเอียด: แนะนำวารสาร 22 พ.ย. 2562 Description: The Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS) is initiated by the Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University as a scholarly publication with international standard. JARS aims to […]

วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง Read More »