วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน

ชื่อวารสาร:     วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science) ISSN: 0858-4923 (Printing), ISSN: 2730-4159 (Online)  TCI:    กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด:  วารสารวิชาการสาธารณสุข (Journal of Health Science) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของนักวิชาการ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยของสำนักวิชาการสาธารณสุขและองค์กรด้านสุขภาพ 4. เพื่อจัดให้มีวารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 5. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักวิชาการสาธารณสุข โดยตีพิมพ์ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จัดทำปีละ 6 ฉบับเป็นราย 2 เดือน มีกำหนดออกคือ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน มิถุนายน สิงหาคม […]

วารสารวิชาการสาธารณสุข Read More »

ชื่อวารสาร:     วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ISSN: 2408-2686 (Printing), ISSN: 2730-308X (Online)  TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายละเอียด: วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางการสาธารณสุขชุมชน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุขชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานทางวิชาการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 4. เพื่อเป็นสื่อวิชาการด้านการสาธารณสุขชุมชน สำหรับสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน 5. เพื่อส่งเสริมคุณค่าและอัตลักษณ์ทางวิชาการของบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ Holding ฉบับออนไลน์ Link to Journal :  วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน Read More »