ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์: Journal of Criminology and Forensic Science Print ISSN: 2408-2430 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 27 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (Journal of Criminology and Forensic Science) ดำเนินการตีพิมพ์บทความอย่างต่อเนื่อง เปิดรับบทความ ประเภท บทความวิชาการ (Article)  และบทความวิจัย (Research) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยครอบคลุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งด้านอาชญาวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ และกระบวนการยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ในงานด้านอาชญาวิทยา นิติวิทยาศาสตร์ กระบวนการยุติธรรม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติซึ่งสามารถนำมาอ้างอิง ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวม Description: […]

วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ Read More »