วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ: Academic journal of north Bangkok university Print ISSN: 2286-8860 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 30 พ.ย. 2562 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มุ่งเน้นการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งนับว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย แนวคิด ข้อมูล ข้อคิดเห็นทางวิชาการ องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น Description:- Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Academic journal of north Bangkok university วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:   วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ: Academic journal […]

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ Read More »