วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ชื่อวารสาร: วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค: The Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Science) Print ISSN: 2586-8462 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค รายละเอียด: แนะนำวารสาร 7 ธ.ค. 2562 วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค จัดทำขึ้นเป็นปีที่ 5 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว เป็นบทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย อีกทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปในการจัดทำวารสารวิชาการ,สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริม และสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ บริหารธุรกิจ พัฒนาสังคม และการศึกษา Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link […]

วารสารวิชาการ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค Read More »