วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Print ISSN: 2228-8031 สำนักพิมพ์: ศักดิ์ศรีอักษรการพิมพ์  รายละเอียด แนะนำวารสาร 7 ก.ย. 2563  วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในกลุ่มสาขาต่าง ๆ ดังนี้ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป นิเทศศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลงานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและผู้เขียนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป โดยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์นั้น ล้วนผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 2 ท่าน กำหนดรูปแบบการประเมินโดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (Double-blind peer review) Link to Journal : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ […]

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Read More »