วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา:The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima Print ISSN: 0859-4562 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 ม.ค.2563 วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางของอาจารย์พยาบาล บุคลากรพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล ในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย ต้นฉบับที่จะส่งลงพิมพ์เป็นรายงานผลการวิจัยทางการศึกษาพยาบาล การพยาบาลหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ บทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษาพยาบาล การพยาบาลสาขาต่างๆ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ Description: This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the […]

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา Read More »