วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ: Journal of Ratchasuda College For Research and Development of Persons With Disabilities Print ISSN: 1686-6959 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 11 ม.ค.2563 วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ จัดทำเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการและความพิการ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรที่ทำงานด้านคนพิการ Description: To publicize research, dissemination of research and development of knowledge for persons with disabilities and disability Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal […]

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ Read More »