วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ชื่อวารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์: The Journal of Applied Science Print ISSN: 1513-7805 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ม.ค.2563 วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น Description: The Jornal of Applied Science is an academic journal published biannually by the Faculty of Applied Science, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. The […]

วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Read More »