วารสารวิธีวิทยาการวิจัย

ชื่อวารสาร: วารสารวิธีวิทยาการวิจัย Print ISSN: 0857-2933 สำนักพิมพ์: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 29 ส.ค. 2563 วารสารวิธีวิทยาการวิจัย จัดเป็นวารสารที่มีคุณภาพอยู่ในกลุ่มหนึ่งของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thailand Citation Index Center) ซึ่งรับรองโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การดำเนินงานของวารสาร ฯ จะอยู ่ภายใต้การบริหารงานโดยภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่วารสารฉบับแรกตั้งแต่พ.ศ. 2529 วารสารวิธีวิทยาการวิจัยมีจุดเน้นในการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่เป็นการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัย (Research methodology) การวัดและประเมินผล (Measurement andevaluation) สถิติ (Statistics) ร่วมกับองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์การศึกษาและ จิตวิทยาเป็นต้น โดยมีกำหนดออกเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 ช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน ฉบับที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม และฉบับที่ 3 ช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม Link to Journal […]

วารสารวิธีวิทยาการวิจัย Read More »