วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ

ชื่อวารสาร: วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ: Farm Engineering and Automation Technology Journal Print ISSN: 2408-0985 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียด: แนะนำวารสาร 20 ม.ค.2563 วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในระบบออนไลน์และบทความทุกเรื่องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ double blinded มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยกลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Description: Farm Engineering and Automation Technology Journal is an open access and peer-reviewed (double blinded) journal published twice a year by Farm […]

วารสารวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ Read More »