ชื่อวารสาร (Title) :  วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ISSN:         2730-4035 (Online) จัดพิมพ์:       ราย 4 เดือน สำนักพิมพ์: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายละเอียด:       วารสารศาลรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการทั้งในส่วนของไทยและต่างประเทศเกี่ยวกับทางด้านนิติศาสตร์ ด้านรัฐศาสตร์ และด้้านการบริหารราชการแผ่นดิน ้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่วารสารศาลรััฐธรรมนููญ ปีละ 3 ฉบับ ฉบับแรก ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่่ 2 ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับสุดท้ายของปี ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม Holding ฉบับรูปเล่มที่มีในสำนักหอสมุดฯ Row Call Number Heading 1 วารสาร 340 ศาลรัฐธรรมนูญ, วารสาร ฉบับออนไลน์ Link […]

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ Read More »