วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อวารสาร: วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: Journal of Fine and Applied Arts Chulalongkorn University Print ISSN: 2408-2317 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 25 ม.ค.2563 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ครั้ง (Bi-annually) ต้นฉบับทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review)  เป็นเวทีในการนำเสนอบทความทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ ในสาขาต่อไปนี้ ทัศนศิลป์, นฤมิตศิลป์, ดุริยางคศิลป์ไทย, ดุริยางคศิลป์ตะวันตก, นาฏยศิลป์ไทย, นาฏยศิลป์ตะวันตก, สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง วารสารเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยผลงานวิจัยของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นิสิตนักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านศิลปกรรมอย่างกว้างขวาง โดยบทความดังกล่าวต้องนำเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย […]

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Read More »