วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ชื่อวารสาร: วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : National Defence Studies Institute Journal Print ISSN: 1906-7836 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 10 ก.พ.2563 วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เกิดขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2553 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.52 – ม.ค.53) เป็นราย 4 เดือน และตั้งแต่ปีที่ 6 ได้ปรับห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน กำหนดเผยแพร่ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 : ต.ค – ธ.ค.57, ฉบับที่ […]

วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Read More »