ชื่อวารสาร: วารสารสภาการพยาบาล: Thai Journal of Nursing Council                           Print ISSN: 1513-1262 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพิมพ์: สภาการพยาบาล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 14 ก.ย. 2562 วารสารสภาการพยาบาล เป็นวารสารวิชาการที่มีการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา กำหนดออกราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ โดยสภาการพยาบาลเป็นเจ้าของ มีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของพยาบาลวิชาชีพ และความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพยาบาล ทั้งด้านการพยาบาลทางคลินิกและชุมชน การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล และที่เกี่ยวข้อง Description:– Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2545) – ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (2562) Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Journal of Nursing Council วารสารสภาการพยาบาล: Thai Journal of Nursing Council 

วารสารสภาการพยาบาล Read More »