วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ชื่อวารสาร: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย : Journal of the Psychiatric Association of Thailand Print ISSN: 0125-6985 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 12 ก.พ.2563 วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ส่งเสริมวิทยาการ การค้นคว้า และเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และข่าวสารทางวิชาการในวงการจิตเวชศาสตร์ ของประเทศไทย Description: This journal provides immediate open access to its […]

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย Read More »