วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร

ชื่อวารสาร: วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร Print ISSN: 2630-0478 สำนักพิมพ์: บริษัท กีรติ การพิมพ์ จำกัด รายละเอียด แนะนำวารสาร 1 ก.ย. 2563 วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร รับตีพิมพ์บทความวิจัย/วิชาการ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ/วิจัย ซึ่งครอบคลุมบทความของสาขาวิชาสังคมศาสตร์ การสื่อสาร (นิเทศศาสตร์) มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ การตลาด การบัญชี การบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และวัฒนธรรมศึกษาของคณาจารย์และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนนักวิชาการทั่วไปที่สนใจ Link to Journal : วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด :  ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.2562) – ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.2562) Row Call Number Heading 1 […]

วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร Read More »