วารสารสังคมศาสตร์วิจัย

ชื่อวารสาร: วารสารสังคมศาสตร์วิจัย : Journal for Social Sciences Research Print ISSN: 2228-8287 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 23 ก.พ.2563 วารสารสังคมศาสตร์วิจัย เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตก 4 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี) โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในสาขาที่เกี่ยวกับครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ และ สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal for Social Sciences Research วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:   วารสารสังคมศาสตร์วิจัย : […]

วารสารสังคมศาสตร์วิจัย Read More »