วารสารสายตรงศาสนา

ชื่อวารสาร: วารสารสายตรงศาสนา Print ISSN: – สำนักพิมพ์: กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม รายละเอียด แนะนำวารสาร 4 ก.ย. 2563  วารสารสายตรงศาสนา มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านศาสนา การอนุรักษ์สืบทอดศาสนพิธีและประเพณีที่ดีงาม 2.เพื่อเผยแพร่งานของกรมการศาสนา 3.เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติ Link to Journal : วารสารสายตรงศาสนา Holding ฉบับที่มีในห้องสมุด : ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ธ.ค.2561-ม.ค.2562)– ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (ก.พ.-มี.ค.2563) Row Call Number Heading 1  วารสาร 300 วารสารสายตรงศาสนา วารสารและนิตยสารที่เกี่ยวข้อง :  Row Call Number Heading 1 วารสาร 300 การประปานครหลวง, วารสาร 2 […]

วารสารสายตรงศาสนา Read More »