วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

ชื่อวารสาร: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย: Journal of Mental Health of Thailand Print ISSN: 0859-497x TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: กรมสุขภาพจิต รายละเอียด: แนะนำวารสาร 8 มี.ค. 2563 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาพจิต Description: The Journal of Mental Health of Thailand is the official journal of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand. […]

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย Read More »