วารสารสุขศึกษา

ชื่อวารสาร: วารสารสุขศึกษา: Thai Journal of Health Education Print ISSN: 0125-0744 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียด: แนะนำวารสาร 9 มี.ค. 2563 วารสารสุขศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่วิทยาการความก้าวหน้าทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อวิชาการและวิชาชีพสุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข โดยมีขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการดังนี้ จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) สุขศึกษา (Health Education) การสื่อสารสุขภาพ (Health Communication) พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) และการสาธารณสุข (Public Health) ซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นปีที่ 43 โดยมีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน […]

วารสารสุขศึกษา Read More »