วารสารอาหารและยา

ชื่อวารสาร: วารสารอาหารและยา: Thai Food and Drug Journal Print ISSN: 0859-1180 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รายละเอียด: แนะนำวารสาร 17 มี.ค. 2563  วารสารอาหารและยา เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและเป็นเวทีทางวิชาการของนักวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นสื่อกลางในกลางนำเสนอข่าวสาร บทความ ด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติดของนักวิชาการ ภาครัฐ องค์กรเอกชนและประชาชน ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 3 ฉบับ Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Thai Food and Drug Journal […]

วารสารอาหารและยา Read More »