วารสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Thai Journal of Public Health ISSN:   2697-5866 (Online) , 2697-584X (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / Faculty of Public Health, Mahidol University รายละเอียด: The Thai Journal of Public Health is focused on all disciplines of public health: ¤ Microbiology                            […]

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 / Journal of Medical and Public Health Region 4 ISSN:   2773-8965 (Online) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี / Office of Disease Prevention and Control, Region 4 Saraburi รายละเอียด: วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ระหว่างเครือข่ายสาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนผลงานการควบคุมโรคต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นบทความประเภทนิพนธ์ต้นฉบับ  รายงานปริทัศน์  รายงานผู้ป่วย/รายงานสอบสวนโรค ย่อวารสาร และนวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน โดยใช้การประเมินแบบ Double-blind Peer Review

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4 Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ISSN:   2697-486X (Online) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานค้นคว้าและวิจัย และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และข่าวสาร ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค Journal of Publish Heath Naresuan University (JPHNU) was established to disseminate a body of knowledge, study investigation, and research. JPHNU serves as a channel for sharing of knowledge, ideas, and information in the

วารสารสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขล้านนา ISSN:   2672-930X (Online) , 1686-7076 (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขล้านนารับตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิชาการที่เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และภัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเน้นเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงานด้านการแพทย์ สาธารณสุข และผู้สนใจ มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง หรือราย 6 เดือน (2 เล่มต่อปี) คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: วารสารสาธารณสุขล้านนา วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์  

วารสารสาธารณสุขล้านนา Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN:   2651-1711 (Online) , 2672-9148 (Print) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก รายละเอียด: วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ(Thai Journal of Public Health and Health Sciences; TJPHS) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอบเขตของวารสารครอบคลุมในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายสุภาพและการจัดการการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา พฤติกรรมสุขภาพ อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม พิษวิทยา สาธารณสุขชุมชน ทันตสาธารณสุข เภสัชสาธารณสุข การพยาบาล และสาขาสุขภาพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์   สนับสนุนโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขธารณสุข กำหนดออก : ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับที่ 2

วารสารสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพ Read More »

ชื่อวารสาร:  วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน ISSN:   2651-1193 (Print) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รายละเอียด: วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ครั้ง (1 มกราคม- 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม) เป็นบทความที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ การแพทย์ฉุกเฉินและคุ้มครองผู้บริโภค ระบบสุขภาพและการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้านสุขภาพชุมชนกับการพัฒนาสุขภาพและนวัตกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นสื่อกลางของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาจารย์และนักศึกษาในการส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการรวมทั้งงานวิจัยของสถาบันและเครือข่าย Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง: วารสาร-Medicine-Pharmacy-Public Health-Periodical-Library-Siam-University ทรัพยากรสารสนเทศ หลักสูตรแพทยศาสตร์  

วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสาธารณสุขชุมชน Read More »

ชื่อวารสาร:  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ISSN:   2697-4576 (Online) , 0857-6920 (Print) TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักพิมพ์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด: เชียงใหม่ทันตแพทยสาร เป็นวารสารวิชาการทางทันตกรรม ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีขอบข่ายและวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมบทวิทยาการที่เป็นงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วย และบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมทุกสาขา Chiang Mai Dental Journal recognizes a need to stop accepting articles written in Thai; thus from now on, only articles written in English will be considered. Translated articles must

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร Read More »

ชื่อวารสาร: วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:   2673-0383 (Online) TCI: กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียด: วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลวิจัยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภค การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบาดวิทยา พฤติกรรมสุขภาพ สุขศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารขึ้นมา มีการตีพิมพ์วารสารในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น ตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ  โดยวารสารมีจำนวนผู้ประเมินบทความจำนวนบทความละ 3 ท่าน ซึ่งเป็นความตั้งใจของวารสารที่จะพัฒนาบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารให้ได้คุณภาพ ในโอกาสนี้ทางวารสารขออนุญาตเชิญชวนนักวิจัยและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ ในด้านการแพทย์และสาธารณสุขกับทางวารสารฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ท่านสามารถส่งบทความตีพิมพ์ผ่านทางระบบของ ThaiJo ได้ที่ https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jmpubu/index Holding วารสารออนไลน์ เท่านั้น

วารสารการแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Read More »

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม

ชื่อวารสาร: วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม: Electronic Journal of Open and Distance Innovative Learning Print ISSN: 2287-0326 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียด: แนะนำวารสาร 18 มี.ค. 2563 วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 ในระยะแรกทำการเผยแพร่บทความปีละ 1 ฉบับ โดยเปิดรับและเผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้รับเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร e-JODIL จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรตามเลขทะเบียน ISSN 2287-0326 (Online) และได้ปรับกำหนดการออกวารสารเป็น 2 ฉบับตามเกณฑ์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็น 2 ฉบับต่อปี คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม Read More »