วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์

ชื่อวารสาร: วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ Print E-ISSN: 2651-0502 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 18 ส.ค. 2564 วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการสาขาเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์

วารสาร มจร ปรัชญาปริทรรศน์ Read More »