ชื่อวารสาร: วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์: Journal of MCU Buddhapanya Review Print ISSN: 2465-5503 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์) สำนักพิมพ์: วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ก.ย. 2562 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเน้นสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปรัชญา  สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ กำหนดเผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน, ฉบับที่ 2  พฤษภาคม –  สิงหาคม, ฉบับที่ 3 กันยายน […]

วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ Read More »