วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์

ชื่อวารสาร: วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ Print ISSN: 2586-8144 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รายละเอียด แนะนำวารสาร 19 ส.ค. 2564 วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการของคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย และสถาบันภายนอก รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยเน้นสาขาวิชาพุทธศาสนา ปรัชญา ศาสนา บาลี สันสฤต การศึกษาเชิงประยุกต์ การพัฒนาชุมชม การพัฒนาสังคม  รวมถึงสหวิทยาการอื่น ๆ เปิดรับบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์

วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์ Read More »