ชื่อวารสาร: วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์: Journal of MCU Humannities Review Print ISSN: 2586-9817 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: คณะมนุษยศษสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ก.ย. 2562 วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาศาสตร์ จิตวิทยา พุทธจิตวิทยา ชีวิตและความตาย จิตวิทยาการแนะแนว และพระพุทธศาสนา อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง Description: – Holding ฉบับออนไลน์เท่านั้น Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: Journal of MCU Humannities Review วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์: Journal of […]

วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ Read More »