ชื่อวารสาร: วารสาร มฉก.วิชาการ : HCU Journal Print ISSN: 0859-9343 TCI: กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสาร มฉก.,วิชาการ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ จำนวน 2 ท่านต่อบทความ Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 (2545) – ปีที่ 22 ฉบับที่ 44 (2561) Link to e-Journal ฉบับปัจจุบัน: HCU Journal วารสาร มฉก.วิชาการ : HCU Journal

วารสาร มฉก.วิชาการ Read More »