ชื่อวารสาร: วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences Print ISSN: 2408-1221 TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567) สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายละเอียด: แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2562 วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารราย 6 เดือน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคม และประเทศชาติโดยเน้นบทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสาขาวิชา,สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / จิตวิทยา และสาขาวิชาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Description: – Holding ฉบับพิมพ์ที่ให้บริการในห้องสมุด: ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2557) – ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2561) […]

วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Read More »