วารสาร มมร วิชาการล้านนา

ชื่อวารสาร: วารสาร มมร วิชาการล้านนา Print ISSN: 2286-8267  TCI: กลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยมหาราชมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รายละเอียด แนะนำวารสาร 24 ส.ค. 2564 วารสาร มมร วิชาการล้านนา ของวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) นอกจากมีวัตถุประสงค์เป็นมิติเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ที่เน้นวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และข้อมูลวิชาการที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้า วารสารฉบับนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ โดยตอบสนองวัตถุประสงค์ของวารสารอย่างครอบคลุม ภายใต้มาตรฐานทางวิชาการที่ผ่านการคัดกรองจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดีเช่นเดิม พร้อมมีการพัฒนาในระบบองค์รวมให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้นไป Holding ฉบับออนไลน์ Link to TCI : วารสาร มมร วิชาการล้านนา วารสาร มมร วิชาการล้านนา  

วารสาร มมร วิชาการล้านนา Read More »