วิธีวิทยาการวิจัย 

ชื่อเรื่อง : วิธีวิทยาการวิจัย  ชื่อผู้แต่ง : ทิพย์สิริ กาญจนวาสี     Call Number : 001.42 ท471ธ 2564  รายละเอียด : แนะนำหนังสือ 11 พ.ค.2566  หนังสือ “วิธีวิทยาการวิจัย” หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอขั้นตอนมาตรฐานของกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบที่สัมพันธ์กัน 10 ขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่หลักการสำคัญ อันเป็นแนวคิดหลักการของการวิจัย เพื่อนำไปสู่แนวทางและวิธีการปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมตามหลักการ รวมถึงวิธีประเมินคุณภาพงานวิจัย ทั้งการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย การประเมินคุณภาพงานวิจัย การประเมินโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการประเมินผลการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเปรียบเทียมของงานวิจัย ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนางานวิจัยให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิจัย มาศึกษาหาความรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้  Link to Library Row Hit Heading 1 1 วิธีวิทยาการวิจัย/ ทิพย์สิริ กาญจนวาสี, ศิริชัย กาญจนวาสี   วิธีวิทยาการวิจัย

วิธีวิทยาการวิจัย Read More »